Etivisu

Järjestämme kilpailuja, joiden kautta pyritään löytämään uusia ICT-alan innovaatioita. Vuoden 2016 kilpailu kantaa nimeä ”Sinustako vuoden 2016 ICT-alan innovaatioiden kuningas?”. Kilpailu on avoin kaikille ICT-teknologian kehittäjille sekä käyttäjille ja sen tavoitteena on nostaa esiin alan lahjakkuuksia.

Mikä ICT-ala on?

Lyhenne ICT tulee englanninkielen sanoista information and communications technology ja tarkoittaa suoraan suomennettuna tieto- ja viestintäteknologiaa. Erityisesti talouselämän puolella käytetään nimitystä viestintäteknologia. Elinkeinoelämässä nykyaikaista tietotekniikkaa tarvitaan monissa tehtävissä ja tietotekniikka onkin kehittynyt elinkeinoelämän tarpeiden rinnalla. Tämän hetken merkittävimmät tekijät elinkeinoelämän sovellutusten osalta ovat internet sekä integroidut ohjausjärjestelmät.

Nykyisessä liiketoiminnassa laajat integroidut ohjelmistot hoitavat kaikkia osa-alueita asiakashallinnasta tuotannon ohjaamiseen asti. Liiketoimintaa hoidetaan esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmien, tuotetietojen hallintajärjestelmien, toimitusketjujen hallintajärjestelmien, logistiikan hallintajärjestelmien, tuotteen elinkaaren hallintaan liittyvien järjestelmien, asiakastietojen hallintajärjestelmien, henkilöstötietojen hallintajärjestelmien sekä tietokoneavusteisen suunnittelun avulla. Nämä järjestelmät vaikuttavat yhdessä elinkeinoelämän toimintaan merkittävällä tavalla, mutta tästä huolimatta järjestelmien hyödyntämiseen liittyy myös riskejä esimerkiksi viivästyneiden tai epäonnistuneiden järjestelmäinvestointien vuoksi.
Järjestelmien ansiosta yritysten toimintatavoista on kuitenkin tullut aikaisempaa yksinkertaisempia ja niiden ansiosta yritykset ovat voineet reagoida aikaisempaa nopeammin markkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin. Tämä on lisännyt yritysten toiminnan taloudellisuutta sekä tarkkuutta. Järjestelmien avulla yritykset ovat saaneet myös mahdollisuuden arvioida rakennettaan, mikä on monessa tapauksessa johtanut sellaisten toimintojen ulkoistamiseen, joita ei ole pidetty kilpailukyvyn kannalta olennaisina, tai joiden hoitaminen on tehokkaampaa ulkoistamalla. Tietoteknisten palveluiden osalta monet yritykset ostavat tarvitsemansa tietotekniset palvelut suoraan näitä palveluita toimittavilta toimijoilta. Nykytilanteessa puhutaan usein palvelutaloudesta, jota tutkii oma tieteenalansa, palvelutiede.

Yritysten verkottuminen

Internet teknologioineen on mahdollistanut yrityksille uusia tapoja verkottua eli toteuttaa liiketoimintatransaktioita yritysten välille. Internet on tuonut tällaiseen toimintaan aivan uusia ulottuvuuksia sekä tehnyt verkottumisesta mahdollista aivan uudenlaisesa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Voidaan puhua transaktiokustannusten romahtamisesta tilanteessa, jossa toimitusketjun hoitaminen onnistuu kokonaisuudessaan sähköisessä muodossa – niin tilaaminen kuin toimittaminenkin on nykymaailmassa mahdollista hoitaa nopeasti ja tehokkaasti sähköisesti. Tämä johtaa siihen, että transaktiokustannusten osalta on samantekevää onko jokin tuote valmistettu kotimaassamme vai vaikkapa Kiinassa. Globalisaatio on siis nopeutunut huomattavalla tavalla tietotekniikan kehittymisen myötä ja pankkien tarjoamat järjestelmät, joissa myös maksaminen onnistuu sähköisesti, auttavat nopeuttamaan tätä kehitystä entistäkin enemmän.
Verkkokaupan välineet ovat internetin ansiosta kuluttajien käytettävissä, minkä ansiosta yrittäjillä on mahdollisuus kerätä palveluidensa käyttäjistä erittäin tarkkoja tietoja. Samalla yrityksillä on mahdollisuus seurata asiakkaidensa ostokäyttäytymistä. Näitä tietoja yritys voi hyödyntää toiminnassaan lukuisin erilaisin tavoin. Esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kohdentaminen kullekin asiakasryhmälle sekä yksittäisille asiakkaille helpottuu näiden tietojen avulla. Puhutaan massakustomoinnin sekä tiedon louhinnan avulla kerätyistä asiakastiedoista.

Tietotyössä tietotekniikan soveltaminen näkyy myös monin eri tavoin ja esimerkiksi erilaiset toimistosovellukset ovat tietotyön keskeisiä työvälineitä. Toisaalta näiden tietoteknisten sovellusten käytössä sekä integroitumisessa alati muuttuvaan toimintaympärisöön on esiintynyt myös haasteita. Myös liikkuvan tietotekniikan sekä digitaalisen median soveltamisen osa-alueilla on vielä monia haasteita, jotta ne vastaisivat toimintaympäristöjen asettamiin haasteisiin.

Massamedia

Massamedian tuottamiseen osallistuvat yritykset ovat omanlaisiaan kehityskohteita, joiden kehittämisen voidaan katsoa olevan erityisen tärkeää tietotekniikan runsaiden potentiaalien hyödyntämiseksi täysipainoisella tavalla. Sisällön tuottamisen aiheuttamia kustannuksia sekä jakelusta aiheutuvia kustannuksia voidaan alentaa merkittävällä tavalla tietoteknisten ratkaisujen ansiosta. Samalla massamedian on mahdollista saavuttaa aikaisempaa laajempi yleisö. Toisaalta sisällön kohdentaminen tehostuu, mikä auttaa parantamaan käyttäjien kokemuksia.

Erilaiset oheispalvelut tuovat kuluttajalle lisäarvoa ja tekevät hänestä todennäköisesti aikaisempaa uskollisemman palvelun käyttäjän. Tietoteknisten sovellusten avulla sisältöä saadaan jaettua erilaisten jakelukanavien kautta erilaisissa muodoissa. Tämä auttaa pidentämään sisällön elinkaarta. Elokuvien elikaari on hyvä esimerkki siitä kuinka tietotekniset ratkaisut ovat pidentäneet sisällön elinkaarta. Nykyisin elokuvan elinkaari alkaa teatterista, minkä jälkeen se jatkuu DVD-muodossa. DVD:n julkaisemisen jälkeen sisältöä esitetään yleensä maksutelevisiossa ja viimeisenä julkisilla televisiokanavilla.